Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • Objektiv: SEL135F18GM
 • Napomene: Ovo ažuriranje za Lens System Software dostupno je na E-mount telu.
  • Neki modeli ne mogu da se koriste za ovo ažuriranje. (lista modela)
  • Kada koristite PXW-FS7M2, pratite postupak u skladu sa uputstvom za upotrebu za PXW-FS7M2.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšan odziv blende kada je postavljen objektiv na modele fotoaparata ILCE-9, ILCE-9M2 i ILCE-7RM4.
 • Stavku „Focus Priority“ (Prioritet fokusa) možete da izaberete iz menija „Aperture Drive in AF“(Pokretanje otvora blende u AF režimu) kada je na fotoaparat ILCE-9 (sa verzijom firmvera 6.00 ili novijom) postavljen objektiv.

Napomene:

 • Ovo ažuriranje za Lens System Software dostupno je na E-mount telu.
  • Neki modeli ne mogu da se koriste za ovo ažuriranje. (lista modela)
 • Ako koristite PXW-FS7M2, pratite korake navedene u uputstvu za upotrebu.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) objektiva SEL135F18GM ver.02 (Windows)

Verzija datoteke

 • 02

Veličina datoteke

 • 4.48 MB (4.705.488 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 16-01-2020

Priprema

Potvrdite verziju sistemskog softvera objektiva

Pratite uputstvo u nastavku da biste proverili verziju sistemskog softvera objektiva.

 • Verzija sistemskog softvera objektiva [Ver.01] treba da se ažurira.
 • Verzija sistemskog softvera objektiva [Ver.02] ne zahteva ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


 3. Ako koristite QX seriju, pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva na PC računaru i proverite verziju sistemskog softvera pokretanjem ažuriranja.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera objektiva zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Ostale stavke za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom
  • Izvor napajanja fotoaparata: Potpuno napunjena punjiva baterija ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se odvojeno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije(tri crtice) ili viši. Preporučujemo da koristite potpuno napunjenu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se odvojeno). Skinite vertikalni rukohvat kada ažurirate sistemski softver objektiva.
  • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
   Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.
 • Ostale stavke za fotoaparat – Emitovanje i produkcija
  • Izvor napajanja fotoaparata: Namenski adapter za naizmeničnu struju
  • USB kabl

Preuzimanje i instaliranje

Važne napomene:

 • Ovo ažuriranje sistemskog softvera objektiva se može obaviti samo kada je objektiv postavljen na fotoaparat. Ne možete ažurirati sistemski softver objektiva pomoću drugih fotoaparata.
 • Postavite objektiv na fotoaparat pre nego što pokrenete ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Uverite se da je fotoaparat isključen.
 • Prilikom ažuriranja sistemskog softvera objektiva, koristite potpuno napunjenu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se odvojeno). (za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom)
 • Kada ažurirate sistemski softver objektiva, koristite namenski adapter za naizmeničnu struju. (za fotoaparat – Emitovanje i produkcija)
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz kamere.
 • Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju pre nego što postavite objektiv sa ažuriranim firmverom. (Za kategoriju profesionalnih fotoaparata)
 • Sprečite da računar pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo pokrenite celokupni postupak ažuriranja od početka.
 • Ne povezujte fotoaparat sa drugim uređajima osim sa računarom.

Kako da preuzmete program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_SEL135F18GMV2D.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnog sistema Windows 8.1 i Windows 10:
  U početnim postavkama pregledača Internet Explorer, datoteka ažuriranja će biti sačuvana u fascikli [Downloads] (Preuzimanja). Kliknite na pločicu [Desktop] (Radna površina) na ekranu Start (Početak) i pronađite datoteku preuzimanja u fascikli [Downloads] (Preuzimanja) koristeći Explorer.

Kada preuzmete datoteku, instaliranje ažuriranja sistemskog softvera objektiva ver.02 za SEL135F18GM je spremno.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_SEL135F18GMV2D.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.

  Prikazuje se prozor programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.

 3. Uključite fotoaparat. Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
  U skladu sa uputstvom za ispravku softvera za sistem objektiva, izaberite [Menu] (Meni) → [Setup] (Podešavanje) → [USB Connection] (USB veza) na fotoaparatu i proverite da li je uključena opcija [Mass Storage] (Memorija velikog kapaciteta). (Ako koristite seriju QX, ovaj korak nije neophodan.) Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Memorija velikog kapaciteta), izaberite [Mass Storage] (Memorija velikog kapaciteta).


 4. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz kamere. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Ako se na ekranu računara prikaže poruka o grešci, isprobajte sledeće načine.
  – Izvucite USB kabl iz fotoaparata, a zatim ponovo priključite USB kabl.
  – Ako na računaru ima još USB priključaka, priključite USB kabl u neki od njih.

 5. Poruka Confirm (Potvrdi) se prikazuje na traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara.
  Napomena: Ako se ikona ne prikazuje na traci zadataka, pređite na sledeći korak.

 6. Kliknite na Next (Sledeće) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Na računaru se prikazuje prozor programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva i na ekranu fotoaparata se prikazuje poruka „Follow computer instructions.“ (Pratite uputstva na računaru).
  Računar:

  Fotoaparat:

  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera objektiva ne završi.
  Promena ekrana može da potraje nekoliko minuta, u zavisnosti od modela fotoaparata.

 7. Rešavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka „The update is not available for your model.“ (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.), proverite da li je datoteka sistemskog softvera koji pokušavate da instalirate ispravna datoteka za objektiv koji ste postavili na fotoaparat.
   U slučaju da je pokrenut ispravan program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, zatvorite program za ažuriranje, iskopčajte USB kabl, isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak „Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva“.
  • Ako se prikaže poruka „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat sa postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), proverite da li je fotoaparat naveden na listi „Relevant Products“ (Relevantni proizvodi), kao i da li je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla

 8. Kliknite na Next (Sledeće) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je aktuelna verzija sistemskog softvera objektiva .02, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno


 9. Potvrdite da je [Current version] (Trenutna verzija) .01, a zatim kliknite na [Next] (Sledeće). Podaci se prenose na fotoaparat (približno 5 sekundi).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.


 10. Kada se prenos podataka završi, prikazaće se sledeći ekran:


  Kliknite na Finish (Završi).
 11. Započinje postupak ažuriranja i na fotoaparatu se prikazuju trake napredovanja (približno 30 sekundi).


 12. Postupak ažuriranja se završava kada se na fotoaparatu prikaže poruka "Lens update complete." (Ažuriranje objektiva je dovršeno.).
  Ako koristite QX seriju, postupak ažuriranja se završava kada sadržaj na ekranu QX serije nestane.


 13. Kliknite na na traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara da biste prekinuli USB vezu.
  Napomena: Ako se ikona ne prikazuje na traci zadataka, pređite na sledeći korak.

 14. Izvucite USB kabl.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili otkačite adapter za naizmeničnu struju, vratite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera objektiva Ver.02.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.