Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7RM3

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Dodavanje funkcije „External Flash Set“ (Podešavanje spoljnog blica):
  Pomoću ove funkcije možete da konfigurišete podešavanja priključenog blica ili bežičnog radio uređaja za upravljanje (oba se zasebno prodaju) na samoj kameri.

  Kompatibilni modeli blica

  • HVL-F60RM (sa verzijom firmvera blica 2.00 ili novijom)
  • HVL-F45RM (sa verzijom firmvera blica 2.00 ili novijom)

  Kompatibilni bežični radio uređaji za upravljanje:

  • FA-WRC1M (sa verzijom firmvera 3.00 ili novijom)

  Više informacija potražite u odeljku Help Guide (Vodič za pomoć):

 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

U ovo ažuriranje su uključene sledeće pogodnosti i poboljšanja

v3.01 (16-05-2019)
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata
v3.00 (11-04-2019)
 • Dodaje funkciju Eye AF u realnom vremenu za životinje [1]
 • Pruža mogućnost rada funkcije EYE AF u realnom vremenu delimičnim pritiskom na dugme okidača ili pritiskom na dugme AF-ON (AF – uključeno)
 • Dodatak funkciji za snimanje intervala
 • Dozvoljava rad sa bežičnim daljinskim upravljačem RMT-P1BT
 • Druga poboljšanja:
  • [MENU] (Meni) može da se dodeli prilagođenom tasteru
  • Rad kartice [MENU] (Meni) sa dugmetom Fn
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

 • [1]
 • Nije moguće istovremeno detektovati ljudske i životinjske oči.
 • Detekcija oka možda neće biti moguća u zavisnosti od okruženja, vrste životinje ili kretanja životinje.
v2.10 (18-12-2018)
 • Poboljšava sledeće:
  • U retkim slučajevima, fotoaparat može prestati da radi prilikom pisanja RAW podataka na SD karticu koja je već korišćena više puta
   Napomene:
   • To takođe može da prouzrokuje abnormalnosti u datotekama koje upravljaju fotografijama, sprečavajući da se one prikažu na fotoaparatu.
   • Nikakvi podaci fotografija na memorijskoj kartici se neće oštetiti ili izbrisati osim podataka koji se zapisuju u trenutku prekida.
  • Fotografisanje uz korišćenje funkcije Auto Review (Automatski pregled) može povremeno da dovede do toga da fotoaparat prestane reagovati
 • Rešava problem uzrokovan određenim memorijskim karticama drugih proizvođača koje fotoaparati kompanije Sony ne prepoznaju
v2.00 (10-10-2018)
  Podrška za „SEL400F28GM“ i „SEL24F14GM“.
  • Optimizacija performansi optičke stabilizacije fotografije i dodatak novog režima stabilizacije fotografije za objektiv (Mode 3) (Režim 3) (samo za „SEL400F28GM“)
  • Dodat je Function Ring(Lens) (Funkcijski prsten na objektivu) u meni
   Napomena: Za objektiv SEL400F28GM, postavka APS-C S35/Full Frame Sel. (Izbor APS-C S35/Puni format) može se dodeliti funkcijskom prstenu, pored funkcije Power Focus (Elektrofokus).
  • Dodata je postavka [Aperture Drive in AF] (Rad blende u režimu autofokusa) u meni
   *Kada je na objektivu „SEL400F28GM“ ili „SEL24F14GM“ izabrana opcija [Silent priority] (Prioritet tišine), zvuk koji proizvodi rad blende biće utišan. Ovo je korisno u uslovima snimanja kada buka
   koju proizvodi fotoaparat treba da bude svedena na mimimum. Imajte u vidu da automatski fokus može da se uspori kada je odabrana opcija [Silent priority] (Prioritet tišine).
  Nove funkcije:
  • Funkcija [AF Track Sens] (Osetljivost praćenja autofokusa) može da bude dodeljena prilagođenom tasteru
  • Kada se koristi uz LA-EA3 adapter za montiranje, sve oblasti fokusa su podržane
   Napomena: Dodate su sledeće opcije za oblasti fokusiranja: Zone (Zona), Expand Flexible Spot (Proširena fleksibilna tačka) i Lock-on AF (Zaključavanje autofokusa).
   Snimanje sa breketiranjem dostupno je tokom tihog snimanja kada je opcija [File Format] (Format datoteke) podešena na vrednost [RAW] ili [RAW & JPEG], a [RAW File Type] (Tip datoteke RAW) na [Uncompressed] (Nekomprimovani).
  Druga poboljšanja:
  • Poboljšane su performanse i sveukupna stabilnost fotoaparata
  • Bolja reprodukcija gradacije fotografija u RAW formatu
   Napomena: Softver Imaging Edge potrebno je ažurirati da bi se iskoristile prednosti poboljšanja obrade slike u RAW formatu.
  • Prilikom snimanja sa blicem u okruženju sa treperećim izvorima svetla, stabilnost ekspozicije je poboljšana
  • Poboljšano je upravljanje kontinuirano snimljenim fotografijama kao grupom
   Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.
v1.10 (08-05-2018)
 • Nova opcija Interval (Interval) se sada može izabrati za Pixel Shift Multi Shooting: Opcija [On: Shooting Interval 0.5sec] (Uključeno: Interval snimanja od 0,5 s) je dodata meniju
  *Kada je kamera povezana sa računarom, koristite poslednju (1.2 ili noviju) verziju softvera Imaging Edge.
  *Kada koristite A bajonet objektiv putem adaptera za montiranje (LA-EA1/ LA-EA2/ LA-EA3/ LA-EA4), interval može da bude malo duži.
 • Podešavanje ekspozicije je sada dostupno tokom tihog snimanja sa nekomprimovanim RAW formatom
 • Poboljšava nivo prikaza kontura za S-Log snimanje.
 • Poboljšava Eye AF praćenje, koje pod određenim skupom okolnosti nije radilo pravilno
 • Rešava problem kada se funkcija [Viewfinder Brightness] (Osvetljenost tražila) ne prikazuje pravilno u postavci [Manual] (Ručno)
v1.01 (11-12-2017)
 • Rešava slučajeve usled kojih funkcija „Set File Name“ (Podešavanje naziva datoteke) ne radi ispravno
 • Poboljšava celokupnu stabilnost kamere

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-7RM3 ver. 3.10 (Windows)

Verzija datoteke

 • 3.10

Veličina datoteke

 • 293 MB (308,186,320 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 17-12-2019

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.3.10, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [7] ([7]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE7RM3V310.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).


 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:

  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_ILCE7RM3V310.exe]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Program System Software Updater se pokreće.

  Ažuriranje sistemskog softvera

 4. Uključite kameru.
 5. Pratite uputstva u prozoru programa System Software Updater i na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) > Setup subpage [4] ([4]. pomoćna stranica podešavanja) > USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

  Stage3 – masovno skladištenje

 6. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar. U tom slučaju, uklonite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od koraka „2. Pokrenite program System Software Updater".
 7. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na Next (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutačna verzija softvera "Ver.3.01 ili ranija", pritisnite Sledeće. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.10 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Ažuriranje sistemskog softvera – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno

 8. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.
  Automatski resetujte fotoaparat
 9. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, prikazuje se sledeći ekran.
  Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 5 minuta).
  Traka napretka ažuriranja
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Kada se ažuriranje završi, uređaj će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je uređaj uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu pokrene. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)
  Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.3.10.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [7] ( [7] . pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.