Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • DSC-RX10M4

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodaje funkciju Eye AF u realnom vremenu za životinje [*]
 • Pruža mogućnost upravljanja funkcijom Eye AF u realnom vremenu pritiskom na dugme okidača
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

 • [*]
  • Nije moguće istovremeno detektovati ljudske i životinjske oči.
  • Detekcija oka možda neće biti moguća u zavisnosti od okruženja, vrste životinje ili kretanja životinje.
   Detalje potražite na lokaciji podrške.

Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata DSC-RX10M4 ver. 2.00 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 272 MB (285.408.464 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 14-11-2019

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 2.00, nije potrebno ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [6] ([6]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije(tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_DSCRX10M4V200.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).


 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:

  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_DSCRX10M4V200.exe]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Program System Software Updater se pokreće. 4. Uključite kameru.
 5. U skladu sa uputstvom u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), izaberite na fotoaparatu Menu (Meni) --> Setup subpage [3] ([3]. pomoćna stranica podešavanja) --> USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). 6. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  Ponekad, kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja podstiče ponovno pokretanje sistema. U tom slučaju, uklonite komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite postupak od koraka „2. Pokretanje programa System Software Updater”.
 7. Nakon što potvrdite LCD monitor na kameri, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.1.00 ili ranija“, pritisnite Next (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na [Finish] (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo umetnite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebnobr


  Ažuriranje nije potrebno


 8. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.

 9. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).

  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Nakon završetka ažuriranja, pojaviće se ekran u nastavku. Fotoaparat se takođe automatski ponovo pokreće što može potrajati nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD fotoaparatu ne pojavi ekran isti kao onaj pre pokretanja ažuriranja softvera.
  Kada se ekran pojavi, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.

  Ako se nakon ponovnog pokretanja prikaže poruka upozorenja o povraćaju podataka, sačekajte da se to upozorenje zatvori. To nije nikakva nepravilnost.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.00.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [6] ([6]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.