Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • SRS-ZR7

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava bezbednost komunikacije
 • Omogućava korišćenje aplikacije Spotify Connect, čak i sa besplatnim nalogom
 • VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite ugrađenu Chromecast uslugu za distribuciju muzike. Ako ne instalirate ažuriranje ručno, ono će se automatski instalirati u vreme kada je dostupna aktivna mrežna veza, a uređaj se ne koristi.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Poboljšava bezbednost komunikacije
 • Dodata glasovna uputstva za režim Bluetooth uparivanja
 • Podrška za Spotify reprodukciju na ugrađenom uređaju Chromecast
 • „Bežični surround“ sada podržava i SCMS-T uređaje prilikom reprodukcije muzike putem Bluetooth veze
 • Google Cast za audio sadržaj:
  • Funkcija Google Multi Room je sada podržana
  • Podržava muzičke izvore poslate sa SCMS-T uređaja putem Bluetooth-a prilikom korišćenja funkcije bežični stereo / bežični surround
 • Unapređenje rada i stabilnosti
 • Poboljšavanje stabilnosti upravljanja kada se reprodukuju muzičke datoteke s USB memorijskog uređaja tokom Wi-Fi veze

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera 6.05 za SRS-ZR7

Verzija datoteke

 • 6.05

Datum objavljivanja

 • 06-08-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li treba da ga preuzmem? Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš personalni audio sistem već ažuriran na verziju firmvera 6.05.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

U nastavku su navedena dva načina.

Način na koji se potvrđuje pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)“.
 1. Povežite jedinicu na istu Wi-Fi mrežu na koju je povezan i vaš pametni telefon pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)“.
 2. Pokretanje aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)“ na pametnom telefonu.
 3. Izaberite „SRS-ZR7“

 4. Izaberite „Settings“ (Postavke)

 5. Izaberite „Other Settings“ (Ostale postavke)

 6. Potvrdite verziju firmvera za SRS-ZR7

Kako proveriti pomoću ličnog računara.
 1. Povežite uređaj na računar putem LAN kabla (nije isporučen).

  Napomena : Povežite zvučnik direktno sa računarom pomoću LAN kabla.
 2. Povežite AC kabl za napajanje (isporučen) na AC adapter (isporučen). Pritisnite dugme (uključeno/režim pripravnosti) za uključivanje napajanja.

  Sačekajte dok indikator LINK ne prestane da treperi i ostane da svetli ružičastom bojom
 3. Prikaz Postavki Sony mrežnog uređaja na vašem računaru
  1. Pokrenite pretraživač
  2. Na adresnoj liniji unesite sledeći URL: http://169.254.1.1

 1. Izaberite jezik iz menija Language Setup [Podešavanje jezika], ako je prikazan
 2. "X.XX.X.XX" je verzija pod stavkom System Software Version [Verzija softverskog sistema] u meniju Device Details [Detalji uređaja]

 3. Verzija softvera, naziv modela i naziv uređaja, tip veze, pristup internetu, SSID i metod bezbednosti su uzorci.

Postoje dva jednostavna načina da ažurirate firmver na uređaju SRS-ZR7:

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČUJE SE***
 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje SRS-ZR7 sistema sa Internetom
 • Proverite da li je uređaj SRS-ZR7 povezan sa:
  • aktivnom internet vezom
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Internet/mreža

Ažuriranje softvera je dostupno putem interneta (mreže). Proverite sledeće korake.
Napomena: Ne možete da ažurirate najnoviji softver, ako set NIJE povezan na Internet (mrežu).
Važno:

 • Uverite se da je jedinica uključena u utičnicu za napajanje putem USB adaptera za naizmeničnu struju pre otpočinjanja ažuriranja.

 1. Priključite u utičnicu za napajanje
  • Koristite USB adapter za naizmeničnu struju i obezbeđeni mikro USB kabl da biste port DC IN 5V jedinice priključili u utičnicu za napajanje.
  Napomena: ažuriranje softvera ne može da se izvrši ukoliko se koristi samo napajanje putem baterije
 2. Povezivanje na internet (mrežu)
  • Povezivanje pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)“ na mobilnom uređaju
  • Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Povezivanje pomoću računara
  Detalje potražite u priručniku za jedinicu
 3. Ako je zvučnik uključen, pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) i isključite ga
 4. Kabl za napajanje naizmeničnom strujom koji je povezan sa adapterom za naizmeničnu struju čvrsto priključite u zidnu utičnicu
  Napomena: Ažuriranje softvera nije moguće obaviti kada se jedinica napaja samo pomoću baterije
 5. Pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) da biste uključili napajanje
 6. Sačekajte da indikator LINK prestane da treperi i počne da svetli narandžasto. Dugme UPDATE/WPS svetli uvek kada ažuriranje softvera postane dostupno
 7. Dodirnite i držite dugme UPDATE/WPS dok ne začujete zvučne signale. Kada započne ažuriranje softvera, dugme UPDATE/WPS počinje da treperi.
  Napomena: Zvučnik ne radi tokom ažuriranja
 8. Treperenje (interval i stanje) dugmeta UPDATE/WPS se menja tokom napretka ažuriranja
 9. Dugme UPDATE/WPS se isključuje, a zvučnik se automatski prebacuje u režim mirovanja ili režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu kada se ažuriranje dovrši
 10. Proverite verziju prateći korake opisane u odeljku Proverite verziju firmvera da biste potvrdili da je ažuriranje ispravno obavljeno.

Pitanja i odgovori

Da li su uključeni svi LED indikatori funkcija?

Ažuriranje softvera nije uspelo. Pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) da biste isključili zvučnik, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li je zvučnik povezan sa Internetom i da li dugme UPDATE/WPS svetli, a zatim ponovo pokrenite ažuriranje.


Svetlo na dugmetu UPDATE nastavlja da svetli narandžasto

Ažuriranje softvera nije uspelo. Možete ažurirati firmver za lični audio-sistem pomoću USB memorijskog uređaja.


Indikator trepće crvenom bojom i dugme UPDATE trepće narandžastom bojom

Ažuriranje softvera nije uspelo. Možete ažurirati firmver za lični audio-sistem pomoću USB memorijskog uređaja.


USB

Podržani operativni sistemi:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – koristite u režimu radne površine.
 • Windows® 7 sa servisnim paketom 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) ili noviji

Mediji za snimanje:USB memorijska jedinica: sa kapacitetom od preko 256 MB – ne garantuje se da će sve USB memorijske jedinice funkcionisati.

Napomene:

 • Učestalost treperenja indikatora AŽURIRANJA će se promeniti u skladu sa tim u kojoj je fazi postupak ažuriranja. Indikator AŽURIRANJA najpre treperi četiri puta, zatim se brzina treperenja smanjuje za jedan treptaj, a zatim se indikator isključuje kada se ažuriranje završi.
 • Napajanje zvučnika treba da bude uključeno prilikom ažuriranja
 • Ne isključujte kabl za napajanje naizmeničnom strujom dok se ažuriranje ne završi.
 • Nemojte da isključujete napajanje tokom ažuriranja.
 • Ažuriranje obično traje 3 do 10 minuta.

 1. Zatvorite sve ostale prozore i pokrenute programe, osim ove stranice.
 2. Pročitajte uslove i odredbe na ovoj stranici i prihvatite ih tako što ćete obeležiti polje za potvrdu.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje firmvera. Datoteka SRS16002.UPG, 150 MB (157.327.552 bajtova) će početi da se preuzima.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara.
  Napomena: Ako koristite operativni sistem Windows 10 ili 8.1, datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli „Preuzimanja“. Kliknite na pločicu Radna površina na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Preuzimanja.
 5. Kopiranje datoteka za nadogradnju na USB memorijsku jedinicu:
  1. Umetnite inicijalizovanu (formatiranu) USB memorijsku jedinicu u USB priključak na računaru
  2. Kopirajte fasciklu „NADOGRADNJA“ na USB memorijsku jedinicu.

Ažuriranje audio sistema preko USB veze:

 1. Priključite zvučnik u utičnicu za naizmeničnu struju i uključite ga pritiskom na dugme „On/stand“
 2. Nakon što se upali zeleno svetlo indikatora NAPAJANJA, uključite USB memorijsku jedinicu u otvor za USB na zvučniku.
 3. Pritisnite i zadržite dugme UPDATE/WPS i odmah dodirnite i zadržite dugme FUNCTION. Zatim nastavite da pritiskate oba dugmeta tokom četiri sekunde dok se ne oglasi zvučni signal. – Kada se zvučnik poveže sa mrežom, indikator AŽURIRANJA će možda svetleti narandžasto.
 4. Započinje USB ažuriranje – nemojte pokretati zvučnik tokom ovog postupka.

 5. Indikator AŽURIRANJA (i indikator napajanja) će nekoliko puta zatreperiti tokom ažuriranja.
 6. Nakon završetka ažuriranja, indikator AŽURIRANJA se isključuje, a zvučnik automatski ulazi u režim mirovanja ili BLUETOOTH/mrežni režim mirovanja.
  Napomena: Kada prvi put uključite zvučnik nakon ažuriranja, indikator AŽURIRANJA zasvetleće narandžasto tri puta.
 7. Proverite verziju firmvera