Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SRS-HG1

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava bezbednost komunikacije
 • Omogućava korišćenje aplikacije Spotify Connect, čak i sa besplatnim nalogom
 • VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite ugrađenu Chromecast uslugu za distribuciju muzike.
  Ako ne instalirate ažuriranje ručno, ono će se automatski instalirati u vreme kada je dostupna aktivna mrežna veza, a uređaj se ne koristi.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Poboljšava bezbednost komunikacije
 • Dodana funkcija zvučnika za dodavanje
 • Dodata glasovna uputstva za režim Bluetooth uparivanja
 • Podrška za Spotify reprodukciju na ugrađenom uređaju Chromecast
 • Unapređenje rada i stabilnosti
 • Dodata je funkcija za reprodukciju u više soba (Multi Room) preko Google Cast-a
 • Podržana je reprodukcija muzike sa SCMS-T uređaja preko Bluetooth veze tokom korišćenja funkcije „bežični surround“
 • Dodata funkcija „Bežični surround i bežični stereo“
 • Podržava audio-sadržaj visoke rezolucije putem usluge Google Cast
 • podržava funkciju preslikavanja
  (Dostupnost u određenoj zemlji zavisi od kompanije Google Inc.)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera 6.05 za SRS-HG1

Verzija datoteke

 • 6.05

Datum objavljivanja

 • 06-08-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je verzija prikazana kao „5.02“ ili starija, izričito preporučujemo da ažurirate firmver.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Povežite jedinicu na istu Wi-Fi mrežu na koju je povezan i vaš pametni telefon pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)“.
 2. Pokretanje aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)“ na pametnom telefonu.
 3. Izaberite „SRS-HG1“

 4. Izaberite „Settings“ (Postavke)

 5. Izaberite „Other Settings“ (Ostale postavke)

 6. Proverite verziju firmvera za SRS-HG1

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje softvera je dostupno putem interneta (mreže). Proverite sledeće korake.
Napomena: Ne možete da ažurirate najnoviji softver, ako set NIJE povezan na Internet (mrežu).
Važno:

 • Ako indikator napajanja na jedinici nastavi da treperi zeleno čak i nakon što pritisnete dugme za napajanje, pritisnite dugme „RESET“ sa donje strane jedinice.
 • Uverite se da je jedinica uključena u utičnicu za napajanje putem USB adaptera za naizmeničnu struju pre otpočinjanja ažuriranja.

 1. Priključite u utičnicu za napajanje
  • Koristite USB adapter za naizmeničnu struju i obezbeđeni mikro USB kabl da biste port DC IN 5V jedinice priključili u utičnicu za napajanje.
  Napomena: ažuriranje softvera ne može da se izvrši ukoliko se koristi samo napajanje putem baterije
 2. Povezivanje na internet (mrežu)
  • Povezivanje pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)“ na mobilnom uređaju
  • Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Povezivanje pomoću računara
  Detalje potražite u priručniku za jedinicu
 3. Ako je zvučnik uključen, pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) i isključite ga
 4. Kabl za napajanje naizmeničnom strujom koji je povezan sa adapterom za naizmeničnu struju čvrsto priključite u zidnu utičnicu
  Napomena: Ažuriranje softvera nije moguće obaviti kada se jedinica napaja samo pomoću baterije
 5. Pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) da biste uključili napajanje
 6. Sačekajte da indikator LINK prestane da treperi i počne da svetli narandžasto. Dugme WPS/UPDATE svetli uvek kada ažuriranje softvera postane dostupno

 7. Dodirnite i držite dugme WPS/UPDATE dok ne začujete zvučne signale. Kada započne ažuriranje softvera, dugme WPS/UPDATE počinje da treperi.Napomena: Zvučnik ne radi tokom ažuriranja
 8. Treperenje (interval i stanje) dugmeta WPS/UPDATE se menja tokom napretka ažuriranja
 9. Dugme WPS/UPDATE se isključuje, a zvučnik se automatski prebacuje u režim mirovanja ili režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu kada se ažuriranje dovrši
 10. Proverite verziju tako što ćete pratiti korake opisane u odeljku Kako da proverite verziju firmverada biste potvrdili da je ažuriranje uspešno obavljeno.

Pitanja i odgovori

Uključuju se svi LED indikatori funkcija

Ažuriranje softvera nije uspelo. Pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) da biste isključili zvučnik, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li je zvučnik povezan sa Internetom i da li dugme WPS/UPDATE svetli, a zatim ponovo pokrenite ažuriranje.