Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • FDR-X3000

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Android 8 podrška za daljinsko uključivanje napajanja pomoću aplikacije PlayMemories Mobile
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FDR-X3000 ver. 1.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 191 MB (200.547.544 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 29/05/2018

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 1.01, nije potrebno ažuriranje.

Pritisnite dugme UP (Gore) ili dugme DOWN (Dole) da biste izabrali [MENU] (Meni) - [SETUP] (Podešavanje) - [Ver.], a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BX1 koja se može puniti
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije(tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-BX1.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_FDRX3000V101.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:
  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.

 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDRX3000V101.exe] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.

 3. Program System Software Updater se pokreće.

 4. Uključite fotoaparat.

 5. Prema uputstvima na prozoru programa System Software Updater, povežite fotoaparat sa računarom pomoću priloženog USB kabla.

  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

 6. Poruka Confirm  (Potvrdi) se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara.

 7. Nakon potvrđivanja navedenog, kliknite Next (Sledeće) u programu System Software Updater.
  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka „Follow computer instructions“ (Sledite uputstva na računaru). – Nadalje nemojte isključivati kameru dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.

 8. Nakon potvrđivanja da je [Current version] (Trenutna verzija) jednaka [Ver.1.00], kliknite na [Next] (Sledeće).
  U slučaju da je [Current version] (Trenutna verzija) [Ver.2.00], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno

 9. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.

 10. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 15 minuta).

  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 11. Kad se ažuriranje završi, prikazaće se sledeći ekran. Fotoaparat se automatski ponovo pokreće, što može da potraje nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD ekranu fotoaparata ne pojavi isti ekran kao i pre pokretanja ažuriranja softvera.
  Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.1.01.

Pritisnite dugme UP (Gore) ili dugme DOWN (Dole) da biste izabrali [MENU] (Meni) - [SETUP] (Podešavanje) - [Ver.], a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.