Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • ILCE-6300

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Dodata podrška za objektiv SEL18135
 • Poboljšana ukupna stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Dodata funkcija „Auto Pwr OFF Temp.“ (Automatsko isključivanje pri temperaturi)
  *Ako nekim delom kože duže vreme dodirujete fotoaparat dok ga koristite, čak i ako nemate osećaj da je fotoaparat vruć na dodir, to može da izazove simptome blažih opekotina, npr. crvenilo i plikove.
  Posebnu pažnju obratite u sledećim situacijama i preduzmite neophodne mere predostrožnosti, na primer – koristite stativ.
  • Kad koristite fotoaparat u veoma toploj sredini
  • Kada neko sa slabom cirkulacijom ili čulom dodira koristi fotoaparat
  • Kada fotoaparat koristite sa postavkom Auto Pwr OFF Temp. (Automatsko isključivanje pri temperaturi) podešenom na vrednost High (Visoko)
 • Podržava novi objektiv SEL100400GM
 • Modifikuje odnos prikaza vodećeg okvira na LCD ekranu (režim 2,35:1)
 • Poboljšana ukupna stabilnost fotoaparata
 • Poboljšava stabilnost fotoaparata prilikom snimanja fotografija tako što reguliše unutrašnju temperaturu
 • Opšta stabilnost i rad fotoaparata su poboljšani

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6300 ver. 2.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.01

Veličina datoteke

 • 238 MB (250,531,008 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 01/02/2018

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.01, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 7 (7. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Kada obavljate ažuriranje sistemskog softvera, koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE6300V201.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).


 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:

  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_ILCE6300V201.exe]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Program System Software Updater se pokreće. 4. Uključite kameru.
 5. Pratite uputstva u prozoru programa System Software Updater i na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) > Setup subpage 4 (4. pomoćna stranica podešavanja) > USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). 6. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar. U tom slučaju, uklonite komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstva od koraka „2. Pokrenite program System Software Updater".
 7. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na Next (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutačna verzija softvera "Ver.2.00 ili ranija", pritisnite Sledeće. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo umetnite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno


 8. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.

 9. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, prikazuje se sledeći ekran.
  Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 5 minuta).

  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Kada se ažuriranje završi, uređaj će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je uređaj uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu pokrene. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.

  Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.01.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 7 (7. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.