Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

O ovom preuzimanju

 • Datum objavljivanja:31-08-2017
 • Da li treba da ga preuzmem?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš personalni audio sistem već ažuriran na verziju firmvera 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Ako niste sigurni, možete lako daproverite koju verziju firmveraimate:
  1. Povežite uređaj na računar putem LAN kabla (nije isporučen).
   Napomena:Proverite da li je prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE MREŽE na poleđini uređaja podešen na UKLJUČENO
  2. Povežite AC kabl za napajanje (isporučen) na AC adapter (isporučen). Pritisnite dugme(uključeno/režim pripravnosti) za uključivanje napajanja.
   Sačekajte dok indikator VEZE ne prestane da treperi i ostane da svetli narandžastom bojom
  3. PrikazPostavki Sony mrežnog uređajana vašem računaru
   1. Pokrenite pretraživač
   2. Na adresnoj liniji unesite sledeći URL: http://169.254.1.1
  1. Izaberite jezik iz menijaLanguage Setup[Podešavanje jezika], ako je prikazan
  2. "X.XX.X.XX" je verzija pod stavkomSystem Software Version[Verzija softverskog sistema] u menijuDevice Details[Detalji uređaja]
 • Prednosti i poboljšanja:
  • VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite Spotify sistem za distribuciju muzike

Preuzimanje

Ažuriranje softvera se obavlja putem Interneta (mreže). Proverite sledeće korake.
Napomena: Ne možete da ažurirate najnoviji softver, ako set NIJE povezan na Internet (mrežu).

 1. Povežite se na Internet (mrežu)
  Napomena: Kada je zvučnik direktno povezan sa računarom preko LAN kabla, da biste proverili verziju, uklonite LAN kabl i ponovo ga povežite na pristupnu tačku.
 2. Kada se zvučnik uključuje, pritisnite dugme (uključeno/režim pripravnosti) i isključite ga
 3. Pritisnite dugme (uključeno/režim pripravnosti) za uključivanje napajanja
 4. Sačekajte dok indikator VEZE ne prestane da treperi i ostane da svetli zelenom ili narandžastom bojom. Uvek kada ažuriranje softvera postane dostupno, dugme AŽURIRANJE svetli. Napomena: Dugme AŽURIRANJE ne svetli kada je verzija softvera najnovija.
 5. Dodirnite i zadržite dugme AŽURIRANJE dok ne čujete bipove. Kada se pokrene ažuriranje softvera, dugme AŽURIRANJE počinje da treperi.Napomena: Zvučnik ne radi tokom ažuriranja
 6. Treperenje (interval i stanje) dugmeta AŽURIRANJE se menja tokom napretka ažuriranja
 7. Dugme AŽURIRANJE se isključuje, a zvučnici se automatski prebacuju na režim pripravnosti ili režim pripravnosti BLUETOOTH-a/mreže nakon što se ažuriranje završi
 8. Proverite verziju po sledećim koracima opisanim u odeljku Kako se proverava verzija firmvera. Zatim se nadogradnja firmvera završava.

Pitanja i odgovori

Svetlo za AŽURIRANJE se isključuje nakon što 4 puta polako zatreperi.

Ažuriranje softvera nije uspelo. Pritisnite dugme (uključeno/režim pripravnosti) da biste isključili zvučnik, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li je zvučnik povezan sa Internetom i da li je dugme za AŽURIRANJE upaljeno, zatim ponovo pokrenite ažuriranje.

Dugme AŽURIRANJE nastavlja da polako treperi

Ažuriranje softvera nije uspelo. Pritisnite dugme (uključeno/režim pripravnosti) da biste isključili/uključili zvučnik, a zatim ponovo pokrenite ažuriranje. Ako ažuriranje softvera ne uspe, dugme AŽURIRANJE nastavlja da polako treperi dok se zvučnik isključuje. Isključite zvučnik nakon što ste u potpunosti proverili da se treperenje dugmeta AŽURIRANJE nije promenilo.

Napomena:

 • Držite zvučnik povezan na izvor napajanja i mrežu tokom ažuriranja
 • NEMOJTE da uklanjate AC adapter dok se ažuriranje ne završi
 • NEMOJTE da isključujete uređaj tokom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje oko 3 do 10 minuta. Možda će potrajati duže, u zavisnosti od mrežnog okruženja