Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • SRS-X88

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite Spotify sistem za distribuciju muzike.
  Poboljšava operativnu stabilnost pri reprodukovanju muzičkih datoteka na lokalnoj mreži.

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje radne stabilnosti prilikom korišćenja usluge muzičke distribucije putem interneta.
 • Google Cast za audio sadržaj:
  • Funkcija Google Multi Room je sada podržana
 • Unapređenje rada i stabilnosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na ver. 1.60.2994

Verzija datoteke

 • 1.60.2994

Datum objavljivanja

 • 31-08-2017

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li treba da ga preuzmem? Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš personalni audio sistem već ažuriran na verziju firmvera 1.60.XXXX.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Povežite uređaj na računar putem LAN kabla (nije isporučen).
 2. Povežite AC kabl za napajanje (isporučen) na AC adapter (isporučen). Pritisnite dugme (uključeno/režim pripravnosti) za uključivanje napajanja.

  Sačekajte dok indikator LINK ne prestane da treperi i ostane da svetli ružičastom bojom
 3. Prikaz Postavki Sony mrežnog uređaja na vašem računaru
  1. Pokrenite pretraživač
  2. Na adresnoj liniji unesite sledeći URL: http://169.254.1.1

 1. Izaberite jezik iz menija Language Setup [Podešavanje jezika], ako je prikazan
 2. "X.XX.X.XX" je verzija pod stavkom System Software Version [Verzija softverskog sistema] u meniju Device Details [Detalji uređaja]

Postoje dva jednostavna načina da ažurirate firmver na uređaju SRS-X88:

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČUJE SE***
 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje SRS-X88 sistema sa Internetom
 • Proverite da li je uređaj SRS-X88 povezan sa:
  • aktivnom internet vezom
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Instalacija

Ažuriranje uređaja SRS-X88 putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 3-10 minuta.
Napomena: Ne možete da ažurirate najnoviji softver, ako set NIJE povezan na Internet (mrežu).

Instalacija ažuriranja

 1. Povežite se na Internet (mrežu)
  Napomena: Kada je zvučnik direktno povezan sa računarom preko LAN kabla, da biste proverili verziju, uklonite LAN kabl i ponovo ga povežite na pristupnu tačku.
 2. Ako je zvučnik uključen, pritisnite dugme (uključivanje/stanje mirovanja) i isključite ga
 3. Pritisnite dugme (uključivanje/stanje mirovanja) da uključite napajanje
 4. Sačekajte dok indikator LINK ne prestane da treperi i ostane da svetli narandžastom ili ružičastom bojom. Uvek kada ažuriranje softvera postane dostupno, dugme UPDATE svetli.Napomena: Dugme AŽURIRANJE ne svetli kada je verzija softvera najnovija.
 5. Dodirnite i zadržite dugme AŽURIRANJE dok ne čujete bipove. Kada se pokrene ažuriranje softvera, dugme AŽURIRANJE počinje da treperi.Napomena: Zvučnik ne radi tokom ažuriranja

 6. Treperenje (interval i stanje) dugmeta AŽURIRANJE se menja tokom napretka ažuriranja
 7. Dugme AŽURIRANJE se isključuje, a zvučnici se automatski prebacuju na režim pripravnosti ili režim pripravnosti BLUETOOTH-a/mreže nakon što se ažuriranje završi
 8. Proverite verziju po sledećim koracima opisanim u odeljku Kako se proverava verzija firmvera. Zatim se nadogradnja firmvera završava.

Mogući problem tokom ažuriranja

Svetlo treperi crveno, a dugme UPDATE treperi narandžasto tokom ažuriranja

Ažuriranje softvera nije uspelo. Kada se to dogodi, ne možete da obavite nijednu operaciju niti da koristite funkcije na uređaju osim dugmeta za napajanje. Proverite stanje zvučnika tako što ćete pratiti ove korake i obavite ažuriranje softvera pomoću USB fleš jedinice.

 1. Dodirnite i držite dugme da biste isključili zvučnik.
 2. Dodirnite dugme da biste uključili zvučnik.
 3. Sačekajte približno 3 minuta (ili dok se ne dovrši povezivanje na mrežu), a zatim proverite status dugmeta UPDATE na zvučniku.

Svetlo na dugmetu UPDATE nastavlja da svetli narandžasto.

Ažuriranje softvera nije uspelo. Ažuriranje firmvera za lični audio sistem možete obaviti preko USB memorijske jedinice – postupak A. Da biste to učinili, pratite sledeći link:

Indikator treperi crvenom bojom i dugme UPDATE treperi narandžastom bojom

Ažuriranje softvera nije uspelo. Ažuriranje firmvera za lični audio sistem možete obaviti preko USB memorijske jedinice – postupak B. Da biste to učinili, pratite sledeći link:

Napomena:

 • Neka zvučnik tokom ažuriranja bude povezan na izvor napajanja i mrežu
 • NEMOJTE da uklanjate adapter za naizmeničnu struju dok se ažuriranje ne dovrši
 • NEMOJTE da isključujete jedinicu tokom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje oko 3 do 10 minuta. Možda će potrajati duže, u zavisnosti od mrežnog okruženja

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na uređaj SRS-X88.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, proverite da li računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i da li ispunjavate uslove za USB fleš jedinicu:

Podržani operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 sa servisnim paketom 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) ili noviji
Napomena: Ako koristite Windows® 8.1, izaberite režim radne površine. Ne garantuje se funkcionisanje na svim računarima sa kompatibilnim operativnim sistemom.

Medij za snimanje

 • USB fleš jedinica trebalo bi da ima kapacitet veći od 256 MB
Napomena: Ne garantuje se funkcionisanje sa svim USB fleš jedinicama.

Ažuriranje firmvera ličnog audio sistema putem USB memorijske jedinice – Postupak A

Napomena:Nije moguće vratiti se na prethodnu verziju softvera nakon što obavite ažuriranje.

Kako se preuzima firmver:

 1. Zatvorite sve ostale prozore i pokrenute programe, osim ove stranice.
 2. Pročitajte uslove i odredbe na ovoj stranici i prihvatite ih tako što ćete obeležiti polje za potvrdu.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje firmvera. Započeće preuzimanje datoteke SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara.
  Napomena: Ako koristite operativni sistem Windows 10 ili 8.1, datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli „Preuzimanja“. Kliknite na pločicu Desktop [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads [Preuzimanja].

Napomena: Ovo je namenska datoteka samo za nadogradnju SRS-X88. Ne možete da koristite ovu datoteku za druge lične audio sisteme.

Kako se priprema preuzeta datoteka:

 • Korišćenje operativnog sistema Windows
  1. Desnim tasterom miša kliknite na preuzetu datoteku SRSX88V1602994.zip
  2. Kliknite na „Extract All“ (Izdvoji sve)
  3. Kliknite na „Extract“ (Izdvoji) u otvorenom prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle)
  4. Fascikla SRSX88V1602994 je sada otvorena na radnoj površini računara.
  5. U fascikli „UPDATE“ pronaći ćete 4 datoteke: „LUTE02-FW.BIN“, „LUTE02-FW.ID“, „LUTE02-FW_MB.BIN“ i „LUTE02-FW_MB.ID“
 • Korišćenje operativnog sistema Mac OS
  1. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku SRSX88V1602994.zip
  2. Na radnoj površini je kreirana fascikla SRSX88V1602994

Napomena: U zavisnosti od vašeg operativnog sistema, ova datoteka može biti i automatski raspakovana kada se preuzme. Takođe, možda nećete moći da raspakujete datoteku koristeći procedure koje su opisane iznad, što zavisi od operativnog sistema koji koristite. U tom slučaju, upotrebite alatku za dekompresiju.

Kopiranje datoteka za nadogradnju na USB memorijsku jedinicu:

 1. Umetnite inicijalizovanu (formatiranu) USB memorijsku jedinicu u USB priključak na računaru.
 2. Iskopirajte fasciklu UPDATE na USB memorijsku jedinicu.
 3. Pogledajte sledeći dijagram:

Ažuriranje audio sistema preko USB veze:

 1. Povežite adapter za naizmeničnu struju (isporučen) na priključak DC IN 18 V na zvučniku.
 2. Kabl za napajanje naizmeničnom strujom koji je povezan sa adapterom za naizmeničnu struju dobro priključite u zidnu utičnicu. Postavite prekidač NETWORK ON/OFF na zadnjoj strani na ON
 3. Pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) da biste uključili napajanje
 4. Sačekajte dok indikator LINK ne uspori posle oko 4 minuta
 5. Pritisnite i istovremeno držite dugme AUDIO IN i dugme „smanjenje jačine zvuka“
 6. Dugme UPDATE počinje da sveti nakon što se oglase zvučni signali. Napomena: Ako ste povezani na mrežu, dugme UPDATE možda već svetli narandžasto. Čak i u tom slučaju obavite proceduru kao što je opisano na ovoj stranici i sačekajte zvučni signal.
 7. Dok dugme UPDATE svetli, umetnite USB memorijsku jedinicu u ulazni priključak DC-OUT ONLY (USB) na zadnjoj strani zvučnika.
 8. Kada započne ažuriranje softvera, dugme UPDATE počinje da treperi
  Napomena: Zvučnik ne radi tokom ažuriranja
 9. Treperenje (interval i stanje) dugmeta UPDATE se menja tokom napretka ažuriranja
 10. Dugme UPDATE se isključuje, a zvučnik se automatski prebacuje u režim mirovanja ili režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu kada se ažuriranje dovrši
 11. Proverite verziju prateći korake opisane u odeljku Kako se proverava verzija firmvera. Zatim se nadogradnja dovršava.

Napomena:

 • Neka zvučnik tokom ažuriranja bude povezan na izvor napajanja i mrežu
 • NEMOJTE da uklanjate adapter za naizmeničnu struju dok se ažuriranje ne dovrši
 • NEMOJTE da isključujete jedinicu tokom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje oko 10 minuta

Ažuriranje firmvera ličnog audio sistema putem USB memorijske jedinice – Postupak B

Ako indikator treperi crvenom bojom a dugme za ažuriranje narandžastom bojom, tada ažuriranje softvera nije uspelo.
Moraćete da preuzmete datoteku za ažuriranje firmvera na računar, sačuvate je na USB memorijsku jedinicu, a zatim je otpremite na zvučnik.
Pratite korake naznačene u nastavku da biste uradili sledeće:Napomena:Nije moguće vratiti se na prethodnu verziju softvera nakon što obavite ažuriranje.

Kako se preuzima firmver:

 1. Zatvorite sve ostale prozore i pokrenute programe, osim ove stranice.
 2. Pročitajte uslove i odredbe na ovoj stranici i prihvatite ih tako što ćete obeležiti polje za potvrdu.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje firmvera. Započeće preuzimanje datoteke SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara.
  Napomena: Ako koristite operativni sistem Windows 10 ili 8.1, datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli „Preuzimanja“. Kliknite na pločicu Desktop [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads [Preuzimanja].

Napomena: Ovo je namenska datoteka samo za nadogradnju SRS-X88. Ne možete da koristite ovu datoteku za druge lične audio sisteme.

Kako se priprema preuzeta datoteka:

 • Korišćenje operativnog sistema Windows
  1. Desnim tasterom miša kliknite na preuzetu datoteku SRSX88V1602994.zip
  2. Kliknite na „Extract All“ (Izdvoji sve)
  3. Kliknite na „Extract“ (Izdvoji) u otvorenom prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle)
  4. Na radnoj površini će se prikazati fascikla po imenu „Update“ koja sadrži sledeće datoteke: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.ID
 • Korišćenje operativnog sistema Mac OS
  1. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku SRSX88V1602994.zip
  2. Na radnoj površini će se prikazati fascikla po imenu „Update“ koja sadrži sledeće datoteke: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.

Napomena: Kada koristite gorenavedene operativne sisteme, preuzeta datoteka može da se raspakuje automatski, ali ako ne možete da raspakujete datoteke prateći te korake, tada ćete možda morati da upotrebite zasebni softver za dekompresiju.

Kopiranje datoteka za nadogradnju na USB memorijsku jedinicu:

 1. Umetnite memorijsku jedinicu u jedan od USB ulaza na računaru
 2. Prevucite fasciklu „Update“ sa radne površine na memorijsku jedinicu
 3. Pogledajte sledeći dijagram:

Ažuriranje audio sistema preko USB veze:

 1. Povežite zvučnik na zidnu utičnicu pomoću isporučenog adaptera za naizmeničnu struju
 2. Pomerite prekidač za mrežu na zadnjoj strani zvučnika u položaj „uključeno“
 3. Isključite zvučnik kada indikator počne da treperi crvenom bojom a dugme za ažuriranje počne da treperi narandžastom bojom.
 4. Postavite memorijsku jedinicu koja sadrži datoteke za ažuriranje u ulaz DC-OUT ONLY (USB) na zvučniku
 5. Ponovo uključite zvučnik
 6. Napomena: Korake od 3 do 5 obavite u roku od 3 minuta.
 7. Ažuriranje firmvera će započeti preuzimanje na zvučnik kada dugme za ažuriranje počne da treperi.
  Napomena: Zvučnik ne može da se koristi u toku preuzimanja.
 8. Kako preuzimanje napreduje, tako šablon treperenja usporava pre nego što se zaustavi kada se ažuriranje dovrši
 9. Kada se ažuriranje dovrši, zvučnik će se automatski prebaciti u režim mirovanja ili režim mirovanja za Bluetooth/mrežu.
 10. Koristeći funkciju „Software Version Check for Wireless Speaker SRS-X88“, proverite da li je ažuriranje dovršeno. Kako se proverava verzija firmvera. Zatim se nadogradnja dovršava.