Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće STR modele:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava mrežno povezivanje za aplikaciju Spotify

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • STR postaje kompatibilan sa uslugom za muziku Deezer i mobilnom aplikacijom SongPal (od v1.2 nadalje)

Ograničenja: Samo za AV prijemnike koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modep u svim zemljama.

Informacije o datoteci

Ime

 • Ažuriranje firmvera AV prijemnika na verziju s9602.1328.0

Datum objavljivanja

 • 07/09/2017

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model AV prijemnika. Ako je broj verzije 1328 (s9602.1328) ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz
 2. Uključite AV prijemnik
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i, pre nego što nastavite, sačekajte da se na televizoru prikaže glavni meni
 4. U glavnom meniju označite Settings [Podešavanja] i pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 5. U meniju Podešavanja, označite System Settings [Sistemska podešavanja], a zatim pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 6. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version s9602.1328.0" - ako je broj verzije 1328 (s9602.1328) ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera

Instalacija

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje AV prijemnika sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite LAN priključak na AV prijemnik na svoj internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite AV prijemnik.

Pribavite ažurnu verziju:

 1. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i, pre nego što nastavite, sačekajte da se na televizoru prikaže glavni meni
 2. U glavnom meniju označite Settings [Podešavanja], a zatim pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 3. U meniju Podešavanja, označite System Settings [Sistemska podešavanja], a zatim pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 4. Označite Network Update [Mrežno ažuriranje] i pritisnite dugme Enter (dugme za unos) koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 5. Pritisnite Start [Pokreni] na daljinskom upravljaču. - Proces preuzimanja počinje i na televizoru ćete videti ekran za preuzimanje.
 6. Kada se preuzimanje završi, započeće ažuriranje. Lampica ON/STANDBY (Uključeno/Stanje pripravnosti) na prednjoj ploči počinje da treperi (nestaje prikaz na TV ekranu i prikaznom prozoru prijemnika)
 7. Kada se završi ažuriranje softvera, na panelu displeja se pojavljuje poruka COMPLETE [ZAVRŠENO]
 8. AV prijemnik će se ponovo pokrenuti automatski. Ne koristite i ne isključujte prijemnik dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Provera verzije firmvera. Ako je broj verzije 1328 (s9602.1328), ažuriranje firmvera je bilo uspešno.

Pitanja i odgovori

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika putem interneta.

Poruka "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." [Prijemnik nije preuzeo podatke za ažuriranje tokom ažuriranja softvera. Otvorite meni za podešavanja i ponovo ažurirajte softver.] se prikazuje na ekranu televizora.

Problem može da bude veza sa mrežom.

 1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
 2. U mrežnim postavkama proverite da li ste potvrdili opciju da AV prijemnik ima svoju IP adresu ili ne
 3. Ponovo izvršite ažuriranje

Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
Uključite prijemnik i ponovo pokušajte ažuriranje.

I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony