Ako ste uspešno nadogradili svoj Blu-ray plejer korišćenjem "Mrežne nadogradnje" ne treba da koristite ovu proceduru.

Modeli na koje se to odnosi:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Ako vaš BD plejer nije među ovim modelima kliknite ovde da biste izabrali tačan model.

Upozorenje:

 • Ovaj uslužni program je samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Pažljivo sledite uputstva za nadogradnju. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do prekida procesa nadogradnje i do toga da plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti plejer ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije ažurirane verzije firmvera može dovesti do toga da plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Vaš Blu-ray plejer će biti vraćen na fabrička podrazumevana podešenja. Nakon instaliranja nadogradnje, biće potrebno da rekonfigurišete vaš plejer.
 • Za narezivanje nadogradnje firmvera, koristite kvalitetan, novi CD-R disk koji se može snimati. Plejer možda neće moći pravilno da čita disk koji je prljav ili ima ogrebotine.
 • Preporučeni operativni sistem za računar koji će preuzimati nadogradnju firmvera:
  • Preporučuju se Windows® Vista®, Windows® XP ili Windows® 7, .
 • Potreban vam je računar sa CD rezačem.

Provera verzije firmvera za plejer:

 • Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray plejer.
 • Uključite Blu-ray Disc ™ plejer.
 • Ako plejer počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme "STOP" i sačekajte dok se na televizoru ne prikaže plavi ekran Sony Blu-ray Disc™ pre nego nastavite.
 • Na "xross media bar™" (XMB™), koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] > "System Settings" [Sistemska podešavanja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Označite "System Information" [Sistemske informacije] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na Blu-ray plejeru biće navedena na ekranu televizora (kao u nastavku):

  VERZIJA SOFTVERA XX.X.024

  Ako je broj verzije 024 ili viši, neophodno je instalirati ovu nadogradnju firmvera.


Procedura preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATA_07X024.ZIP u privremenu fasciklu ili fasciklu za preuzimanje (zabeležite naziv te fascikle kao referencu).

 2. Otvorite fasciklu u koju je preuzeta datoteka i proverite da li je veličina UPDATA_07X024.ZIP 52.019.073 bajta.

 3. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku UPDATA_07X024.ZIP i izaberite "Properties" [Svojstva].

 4. Na ekranu " UPDATA_07X024.ZIP Properties" proverite da li je navedena "Size:" [Veličina:] "49,6 MB (52,019,073 bajta)".  Uvećajte sliku


 5. Raspakujte datoteku UPDATA_M03R695.ZIP na lokaciji po svom izboru.

 6. Raspakovane datoteke će imati imena "BD07-VUD.BIN" i "SONY-VUD.ID"

 7. Da biste napravili disk za nadogradnju firmvera, snimite raspakovane datoteke ("BD07-VUD.BIN" i "SONY-VUD.ID") u osnovni direktorijum CD-R diska.

Važne napomene:

 • Kada koristite softver za snimanje CD/DVD diskova, izaberite UDF format.
 • Proverite da li je disk finalizovan.
 • Uverite se da je disk kreiran pravilno i bez grešaka. Ako ste u nedoumici, ponovo kreirajte novi disk nadogradnje.
 • Disk kreirajte samo na način koji je prethodno opisan i ne koristite bilo kakav drugi proces.

Procedura nadogradnje firmvera:

 • Upozorenje :  - Nemojte gasiti plejer ili ga isključivati iz priključka za napajanje tokom postupka nadogradnje. Ako se to učini može doći do oštećenja plejera, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.

  - Nemojte pritiskati nijedno drugo dugme, osim ako se to ne zahteva, sve dok se ne završi nadogradnja. Ako se to učini može doći do oštećenja plejera, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.
 • Pre nego počnete:
 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray plejer.

 2. Uključite Blu-ray plejer.

 3. Stavite disk za nadogradnju u plejer i zatvorite fioku za disk.

 • Instaliranje nadogradnje:
 1. Kada se disk stavi, na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Nadograditi verziju?].

 2. Pomoću daljinskog upravljača izaberite "OK", a zatim pritisnite dugme ENTER.

 3. Nadogradnja počinje, a na displeju prednje ploče plejera se pojavljuje "VUP". (Ekran televizora se zamračuje.)

 4. Na displeju na prednjoj ploči će se pojaviti niz različitih poruka.

 5. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče se pojavljuje "FINISH" [KRAJ].
  Ne rukujte plejerom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. Ako to uradite, može doći do toga da plejer ne reaguje i da je mu bude potrebna popravka.

 6. Uklonite disk za nadogradnju iz plejera.

 7. Uključite BD plejer i izvršite EASY SETUP [JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE] u skladu sa uputstvima koja se pojavljuju na ekranu.

 8. Provera verzije firmvera. Ako je broj verzije 024, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Mogući problemi u vezi sa metodom korišćenja diska za nadogradnjuDisk za nadogradnju se ne izbacuje

Ako se disk za na dogradnju ne izbaci iako se prikazuje "FINISH" (ZAVRŠI), postupite na sledeći način.

 1. Isključite plejer i odspojite kabl za napajanje.
 2. Ponovo priključite kabl za napajanje i istovremeno pritiskajte dugme "Open/Close" [Otvori/Zatvori].
 3. Dugme "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na plejeru držite pritisnuto dok se ne otvori fioka.
 4. Izvadite disk.
  Napominjemo da tada neće funkcionisati dugme "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na daljinskom upravljaču. Treba pritisnuti dugme "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na Blu-ray plejeru.


Na displeju prednje ploče plejera prikazuje se poruka "SYS ERR" ili "VUP NG"

 1. Pritisnite dugme "POWER" nekoliko sekundi dok se napajanje uređaja ne isključi.
 2. Ponovo pritisnite dugme "POWER" da biste nastavili proceduru nadogradnje firmvera.
 3. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, izvadite disk iz plejera i obrišite datoteke nadogradnje sa računara.
 4. Ponovo preuzmite nadogradnju i pratite gorenavedenu proceduru u potpunosti da biste kreirali novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju firmvera.
 5. Ako problem i dalje postoji, molimo obratite se kompaniji Sony.


Poruka "VUP" se ne prikazuje na displeju prednje ploče plejera kada se stavi disk za nadogradnju.

Izvadite disk iz plejera i obrišite datoteke nadogradnje sa svog računara. Ponovo preuzmite nadogradnju i pratite gorenavedenu proceduru u potpunosti da biste kreirali novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju firmvera.NAPAJANJE je isključeno za vreme nadogradnje.

Ostavite disk za nadogradnju u fioci za disk i ponovo uključite plejer. Nadogradnja treba da se pokrene automatski.Datoteka nadogradnje UPDATA_07X024.ZIP koju sam preuzeo/la sa web lokacije za nadogradnju ne može da se raspakuje.

Preuzimanje možda nije uspešno obavljeno. Obrišite preuzetu datoteku i ponovo je preuzmite.Nadogradnja firmvera se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.

Molimo obratite se kompaniji Sony.