Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • DSC-RX100M5

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja prethodnog ažuriranja

 • Poboljšava rukovanje pomoću podvodnog kućišta MPK-URX100A:
  1. Dodavanje stavke „Underwater Auto“ (Podvodno automatski) u podešavanjima balansa bele.
  2. Dodavanje režima „Flash Off“ (Isključen blic) kada blic iskoči.
 • Poboljšava ukupnu stabilnost za fotoaparat.

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Rešava problem u kome nema direktnog uključivanja nakon određene postavke. ([Quality: RAW&JPEG] & [Soft Skin Effect: ON] & [Face Detect.: ON])
 • Poboljšava ukupnu stabilnost za fotoaparat.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Sistemski softver Ver.2.00 za DSC-RX100M5 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 272 MB (285 614 256 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 30/03/2017

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedeno uputstvo da biste proverili verziju softvera sistema. Ako je verzija softvera sistema Ver.2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BX1 koja se može puniti
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Kada izvodite ažuriranje sistemskog softvera, koristite potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-BX1.
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 15 minuta, pa sprečite da računar pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo pokrenite celokupni postupak ažuriranja od početka.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na dugme Download (Preuzimanje).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_DSCRX100M5V200.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnih sistema Windows 8.1 ili Windows 10;

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_DSCRX100M5V200.exe]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Program System Software Updater se pokreće. 4. Uključite kameru.
 5. U skladu sa uputstvom u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), izaberite na fotoaparatu Menu (Meni) --> Setup subpage 4 (4. pomoćna stranica podešavanja) --> USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). 6. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  Ponekad, kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja podstiče ponovno pokretanje sistema. U tom slučaju, uklonite komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite postupak od koraka „2. Pokretanje programa System Software Updater”.
 7. Nakon što potvrdite LCD monitor na kameri, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.1.01 ili ranija“, pritisnite Next (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na [Finish] (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo umetnite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebnobr


  Ažuriranje nije potrebno


 8. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.

 9. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).

  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Nakon završetka ažuriranja, pojaviće se ekran u nastavku. Fotoaparat se takođe automatski ponovo pokreće što može potrajati nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD fotoaparatu ne pojavi ekran isti kao onaj pre pokretanja ažuriranja softvera.
  Kada se ekran pojavi, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.

  Ako se nakon ponovnog pokretanja prikaže poruka upozorenja o povraćaju podataka, sačekajte da se to upozorenje zatvori. To nije nikakva nepravilnost.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.00.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.