Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • CCB-WD1

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 1. Kompatibilnost sa fotoaparatom DSC-RX0M2
  Uputstva u nastavku za fotoaparat DSC-RX0M2 mogu da se koriste sa upravljačkim uređajem fotoaparata.
  • Clear Image Zoom (*1)
  • Autofokusiranje jednim dodirom
 2. Poboljšanje osnovnih funkcija i dodatih funkcija
  • Brži prenos datoteka sa upravljačkog uređaja fotoaparata na računar
  • Uvezite samo nove datoteke
  • Uvezite sve datoteke sa svih fotoaparata
  • Povećano ograničenje veličine datoteke za prenos sa upravljačkog uređaja fotoaparata na računar (prethodno ograničeno na 4 GB) (*2)
  • Dodata funkcija za imenovanje datoteka sa vremenom snimanja da bi se razlikovao istovremeno snimljen sadržaj
  • Poboljšana stabilnost i performanse
 Važne napomene:
(*1) Funkcija zumiranja fotoaparata DSC-RX0 nije podržana.
(*2) Moguć je prenos filmskih datoteka do 40 GB.
*Ažurirani upravljački uređaj fotoaparata može da se koristi sa DSC-RX0 verzijom 3.00 ili novijom. Posetite odeljak Downloads (Preuzimanje) na stranici proizvoda DSC-RX0 na našem portalu za podršku.
*Pogledajte vodič za pomoć za više informacije o ažuriranim funkcijama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata CCB-WD1 ver. 2.00

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • Windows: 42,3 MB (44,424,632 bajta) / Mac: 44,4 MB (44,424,632 bajta)

Datum objavljivanja

 • 11-04-2019

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver. 2.00, nije potrebno ažuriranje.

 1. Povežite USB kabl sa računara sa upravljačkim uređajem fotoaparata (CCB-WD1).
 2. Pokrenite Web pregledač na računaru za rad i pristupite
  URL adresa: http://169.254.200.200
  unesite adresu
 3. Prikazuje se trenutna verzija upravljačkog uređaja fotoaparata povezanog na Web pregledač.
  Proverite da li je potrebno ažuriranje.
  stara verzija

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više (Windows) / 600 MB ili više (Mac)
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • USB kabl se isporučuje se sa upravljačkim uređajem fotoaparata
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.
 • Adapter za naizmeničnu struju (AC-UUD12) isporučuje se sa upravljačkim uređajem fotoaparata
 • LAN kabl
  Napomena: Preporučuje se da koristite LAN kablove sa ocenom kategorije 5e ili većom.
 • Komutacioni centralni uređaj
  Napomena: Da biste ažurirali više upravljačkih uređaja fotoaparata odjednom, preporučuje se da koristite komutacione centralne uređaje 1000BASE-T.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite adapter za naizmeničnu struju (AC-UUD12).
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete upravljačke uređaje fotoaparata na druge uređaje osim vlastitog računara.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Počeće preuzimanje datoteke [Update_CCBWD1V0200.zip].
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:
  Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu Downloads (Preuzimanja).Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja) pomoću Explorer-a.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Povežite računar i upravljački uređaj fotoaparata sa LAN kablom.
  • Ažurirajte nekoliko (*) upravljačkih uređaja fotoaparata
   *Može biti podržano do 100 jedinica
   dijagram višestrukog povezivanja
  • Ažurirajte jedan upravljački uređaj fotoaparata
   dijagram jednostrukog povezivanja
 3. Postavite napajanje upravljačkog uređaja fotoaparata na vrednost „ON“ (Uključeno).
  Napomena: Ažuriranje je moguće čak i ako fotoaparat nije povezan.
 4. Pokrenite Web pregledač na računaru za rad i pristupite
  URL adresa: http://169.254.200.200
 5. Kliknite na karticu [Box] (Uređaj) na prikazanom Web pregledaču.
  Kliknite na karticu Box (Uređaj)
 6. Kliknite na dugme [Update] (Ažuriraj) do ažuriranja firmvera.
  Kliknite na dugme Update (Ažuriraj)
 7. Kada se prikaže dijalog sa potvrdnom porukom, kliknite na dugme [OK] (U redu) na dijalogu.
  kliknite na dugme OK (U redu)
  Napomena: Da biste otkazali ažuriranje, kliknite na dugme [Cancel] (Otkaži) na dijalogu.
 8. Izaberite unapred preuzeti firmver iz dijaloga za referencu datoteke.
  Napomena: Da biste otkazali ažuriranje korisnika, kliknite na dugme [Cancel] (Otkaži).
 9. Prenesite datoteku za ažuriranje na upravljački uređaj fotoaparata
  Tokom prenosa datoteke prikazuje se dijalog sa porukom i firmver se prenosi na upravljački uređaj fotoaparata.
  prenošenje
  Napomene: Kada je povezano više upravljačkih uređaja fotoaparata, prenosiće se jedan po jedan.
  • Da biste otkazali ažuriranje, kliknite na dugme [Cancel] (Otkaži) na dijalogu.
  • Ako otkažete ažuriranje, vratićete se na proceduru „Click the update“ (Kliknite na ažuriranje).

  • Nemojte da izvučete LAN kablove ili isključite upravljački uređaj fotoaparata dok radi. To može dovesti do kvara ovog proizvoda.
  • Operacija odustajanja ne može da se izvrši kada je prenos završen i ažuriranje je počelo.
 10. Izvršite ažuriranje.
  Prikazaće se dijalog sa porukom o ažuriranju i ažuriranje će početi.
  ažuriranje
  Napomena: Ažuriranje će se primeniti u isto vreme čak i kada je povezano više upravljačkih uređaja fotoaparata.
 11. Završite ažuriranje i potvrdite ponovno pokretanje upravljačkog uređaja fotoaparata. Kada se prikaže dijalog sa porukom o završetku ažuriranja, kliknite na dugme [OK] (U redu).
  Završite ažuriranje
 12. Ponovo pokrenite upravljački uređaj fotoaparata. Prikazaće se dijalog sa porukom o ponovnom pokretanju, a upravljački uređaj fotoaparata će se ponovo pokrenuti.
  Ponovo pokrenite upravljački uređaj fotoaparata

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.00.

 • Kada se upravljački uređaj fotoaparata pokrene, nova verzija se prikazuje u Web pregledaču. Ažuriranje je završeno.
  nova verzija

Pitanja i odgovori

 • Kada se prikaže dijalog „Error“ (Greška) prilikom biranja datoteke
  Ako se sledeći dijalog prikaže prilikom biranja datoteke, možda se neće izabrati ispravna datoteka firmvera.
  nevažeća datoteka
  Kliknite na dugme [OK] (U redu) u dijalogu. Vraća se na ekran procedure „Click the update“ (Kliknite na ažuriranje).
  Izaberite ispravnu datoteku firmvera i ažurirajte ponovo.

 • Kada se „Update Warning“ (Upozorenje o ažuriranju) prikaže prilikom ažuriranja
  Ako vidite sledeći prikaz nakon obavljanja ažuriranja, upravljački uređaj fotoaparata je već ažuriran ili je firmver koji ste pokušali da ažurirate stariji.
  upozorenje o ažuriranju
  Do toga može da dođe ako su verzije pomešane, kao prilikom ranijeg ažuriranja nekih upravljačkih uređaja fotoaparata.
  Upravljački uređaj fotoaparata sa tim prikazom ne ažurira se ovim ažuriranjem. Ako treba da ažurirate, ponovo proverite verziju firmvera.

 • Kada se „Update failed“ (Ažuriranje nije uspelo) prikaže prilikom napajanja (uključujući ponovno pokretanje)
  Ako vidite sledeći prikaz kada se upravljački uređaj fotoaparata napaja (uključujući ponovno ažuriranje),ažuriranje možda nije uspelo, kao kada je upravljački uređaj fotoaparata isključen prilikom ažuriranja.
  ažuriranje nije uspelo
  Upravljački uređaj fotoaparata prikazan iznad se nije pravilno ažurirao. Vratite se na ekran procedure „Click the update“ (Kliknite na ažuriranje) i ponovo ažurirajte.