Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • DSC-RX0

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Rešava problem kada je naveden pogrešan odnos uvećanja prilikom korišćenja funkcije „MF Assist“
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Dodata je funkcija Zoom (Zum)
  Dostupne su tri postavke zuma: Smart Zoom, ClearImage Zoom i Digital Zoom.
  Imajte na umu da je funkcija zuma dostupna i kada koristite dršku za snimanje VCT-SGR1 koja se prodaje zasebno.
  Da biste dobili informacije o ovim funkcijama, preuzmite ažurirani Vodič za pomoć.
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata.
 • Podrška za upravljačku kutiju za fotoaparate (model CCB-WD1) za žično snimanje pomoću funkcije Multi-View
 • Poboljšana funkcija žičnog snimanja pomoću funkcije Multi-View sa aplikacijom za mobilne uređaje PlayMemories™ *1*2*3

  *1: U zavisnosti od specifikacija pristupne tačke, mobilnih uređaja koji se koriste i okruženja radio talasa, broj uređaja koji se mogu povezati može varirati. Uspešno je testirano povezivanje do 50 jedinica (zasnovano na testovima kompanije Sony)
  *2: Potrebna je aplikacija za mobilne uređaje PlayMemories™ verzija 6.2
  *3: Kompanija Sony preporučuje samo korišćenje bezbednih Wi-Fi veza

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata DSC-RX0 ver. 3.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 3.01

Veličina datoteke

 • 141 MB (148.831.448 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 13/02/2019

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 3.01, nije potrebno ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [5] ([5]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BJ1 koja se može puniti
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije(tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-BJ1.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_DSCRX0V301.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).


 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:

  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_DSCRX0V301.exe]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Program System Software Updater se pokreće. 4. Uključite kameru.
 5. U skladu sa uputstvom u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), izaberite na fotoaparatu Menu (Meni) --> Setup subpage [3] ([3]. pomoćna stranica podešavanja) --> USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). 6. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  Ponekad, kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja podstiče ponovno pokretanje sistema. U tom slučaju, uklonite komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite postupak od koraka „2. Pokretanje programa System Software Updater”.
 7. Nakon što potvrdite LCD monitor na kameri, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.3.00 ili ranija“, pritisnite Next (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na [Finish] (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo umetnite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebnobr


  Ažuriranje nije potrebno


 8. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.

 9. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).

  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Nakon završetka ažuriranja, pojaviće se ekran u nastavku. Fotoaparat se takođe automatski ponovo pokreće što može potrajati nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD fotoaparatu ne pojavi ekran isti kao onaj pre pokretanja ažuriranja softvera.
  Kada se ekran pojavi, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.

  Ako se nakon ponovnog pokretanja prikaže poruka upozorenja o povraćaju podataka, sačekajte da se to upozorenje zatvori. To nije nikakva nepravilnost.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.3.01.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [5] ([5]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.