ID članka : 00192321 / Poslednja izmena : 12.07.2018.Odštampaj

Kako da podesim ili ponovo podesim svoj Sony Android TV (vodič za satelitsku antenu za više satelita)?

  Ovo je detaljni vodič za osnovno traženje kanala za satelitske antene sa do četiri (LNB) prijemnika.

  VAŽNO: Pre nego što počnete postupak traženja kanala, trebaće vam osnovni podaci o satelitskom sistemu (npr. koji satelit primate i kako se signal distribuira sa satelitske antene na TV). Takve informacije možete da dobijete od emitera ili proizvođača satelitske antene.

  Opisan postupak se odnosi na sve Sony Android televizore. Zavisno od modela vašeg TV-a, mogu da postoje manje razlike u rasporedu dugmadi na daljinskom upravljaču i u interfejsu menija.

  Ako su vam u nekom koraku potrebna dalja uputstva, možete da nađete više informacija u ugrađenom vodiču za pomoć u TV-u ili na stranici podrške za vaš model TV-a.

  Uputstva za daljinski Uputstva za daljinski
  Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste se kretali po TV meniju. Izaberite opcije pritiskom na taster „plus“. To je okruglo dugme u sredini kružnog područja menija na daljinskom upravljaču.

  1. Uključite TV i uverite se da je kabl satelitske antene pravilno povezan na TV.
  2. Pritisnite dugme [HOME] (POČETNA) na daljinskom upravljaču.
  3. Izaberite Settings → Channel SetupDigital Setup Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Podešavanja → Podešavanje kanala → Podešavanje digitalnih kanala → Traženje digitalnih satelitskih kanala).

   Podešavanja

   Podešavanje kanala

   Podešavanje digitalnih kanala
  4. Kad se pojavi pitanje „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Želite li da pokrenete traženje digitalnih satelitskih kanala), izaberite Yes (Da).

   Početak traženja kanala
  5. Izaberite Fixed antenna (Fiksna antena) ili DiSEqC pa izaberite Next (Dalje).

   Fiksna antena ili DiSEqC
  6. U ovom koraku će od vas biti zatraženo da izaberete između dve liste satelitskih kanala: Preferred Satellite (Željeni satelit) ili General Satellite (Opšti satelit).

   Željeni ili opšti satelit

   • Preferred Satellite (Željeni satelit) sadrži listu kanala izabranog emitera i neke podrazumevane parametre za pomoć pri traženju kanala.
   • General Satellite (Opšti satelit) prikazuje sve kanale na izabranoj satelitskoj anteni. Parametri za prijem i traženje kanala koriste podrazumevane vrednosti i možda ih je potrebno promeniti, prema tipu instalacije.

   • NAPOMENA: Možete da promenite neke parametre u traženju kanala za željeni satelit i sve parametre pri traženju kanala za opšti satelit. Obratite se emiteru i proizvođaču satelitske antene za više informacija o tome koja podešavanja su vam potrebna.

   Kad izaberete opciju Preferred Satellite (Željeni satelit):

   1. Pojaviće se lista dobavljača. Izaberite željenog dobavljača satelitske usluge.
   2. Počeće traženje satelitskih programa. Na kraju će se prikazati obaveštenje.

   Kad izaberete General Satellite (Opšti satelit):

   1. Počnite tako što ćete izabrati Satellite 1 (Satelit br. 1)
    Željeni ili opšti satelit
   2. Uverite se da je opcija  Satellite 1 (Satelit br. 1) postavljena na ON (UKLJUČENO).
   3. Postavite Scan Type (Tip skeniranja) na Full (Puno).
   4. Idite na Satellite Selection (Izbor satelita) i izaberite satelit sa liste.
   5. Idite na LNB Configuration (Konfiguracija LNB) i postavite DiSEqC Control (Kontrola DiSEqC) na A pa potvrdite.
    Željeni ili opšti satelit
   6. Sad možete da vidite trake jačine signala i kvaliteta signala. One bi trebalo da budu blizu vrednosti MAX. To ukazuje da primate signal sa satelita i možete da počnete sa traženjem kanala.

    NAPOMENA: Ako trake prikazuju da je signal slab ili se uopšte ne prikazuju, potrebno je da promenite parametre podešavanja (najčešće LNB Voltage (Napon LNB) i / ili DiSEqC control (Kontrola DiSEqC) u LNB configuration (Konfiguracija LNB) ili polarization (Polarizacija) u Transponder settings) (Podešavanja prijemnika). Kad dobijete snažne indikatore jačine i kvaliteta signala, možete da počnete sa traženjem kanala.

   7. Podesite drugi satelit na isti način, ali postavite opciju DiSEqC Control na B u meniju LNB Configuration (Konfiguracija LNB). Ponovite ako želite da podesite i Satelit br. 3 (DiSEqC C) i / ili Satelit br. 4 (DiSEqC D).

    Željeni ili opšti satelit
    Željeni ili opšti satelit

   8. Vratite se na ekran sa satelitima pritiskom na dugme [RETURN] (NAZAD) na daljinskom upravljaču.

    Željeni ili opšti satelit

   9. Izaberite „Start“ (Početak) da biste počeli traženje kanala.

    VAŽNO: Traženje kanala sa punim skeniranjem za dva ili više satelita može da traje i do sat vremena.

    Željeni ili opšti satelit
    Željeni ili opšti satelit

    NAPOMENA: Snimci ekrana koji su ovde prikazani služe samo kao smernice. Stvarni izgled ekrana može neznatno da se razlikuje u zavisnosti od zemlje, modela ili verzije firmvera.