Regulativa i druge informacije za vašu zemlju

Saznajte informacije u vezi sa regulativom u vašoj zemlji koje su relevantne za proizvode kompanije Sony.

Energetska efikasnost

Kako da razumete EU oznaku energetske efikasnosti

Oznake energetske efikasnosti su abecedne oznake koje idu od „A++“ (najveća efikasnost) do „F“ (najmanja efikasnost). U skladu sa propisom Evropske unije 1062/2010, svi televizori koji se prodaju u prodavnicama i na mreži moraju da poseduju oznaku energetske efikasnosti. Ova oznaka energetske efikasnosti se trenutno koristi. Evropska komisija povremeno prilagođava ograničenja klasa energetske efikasnosti.

Energetska efikasnost

Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

Mi u kompaniji Sony posvećeni smo neprestanom razvoju i proizvodnji uređaja koji su svake godine energetski efikasniji od prošlogodišnjih modela. U stvari, velika većina naših televizora poseduje oznaku energetske efikasnosti A++ ili A, a nijedan nema nižu oznaku od B.

Vraćanje/recikliranje

Odlaganje otpada od električne i elektronske opreme (WEEE), odlaganje potrošenih baterija i otpad od pakovanja

Električni i elektronski proizvodi, baterije, akumulatori i pakovanje ne smeju da se tretiraju kao kućni otpad prilikom odlaganja, već je potrebno vratiti ih putem odvojenog sistema za prikupljanje. Simbol precrtane kante za otpatke na električnom ili elektronskom proizvodu ili na bateriji ukazuje na to. Ovaj simbol može na nekim baterijama da bude dopunjen hemijskim simbolom za olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem proizvoda, baterija i pakovanja pomažete sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje inače mogu nastati zbog nepravilnog postupanja sa otpadom. U zavisnosti od vaše lokacije, putem namenskih sistema za prikupljanje takođe možete da odložite papir koji ne služi za pakovanje, poput priručnika, i CD/DVD diskove. Recikliranje tih materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.

Detaljnije informacije o vraćanju i recikliranju proizvoda, baterija ili pakovanja zatražite od nadležnih gradskih institucija, komunalne službe ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod. U slučaju proizvoda koji zbog bezbednosti, performansi ili integriteta podataka zahtevaju stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, tu bateriju bi trebalo da zameni isključivo kvalifikovano osoblje servisa.

Da biste bili sigurni da će baterija i električna/elektronska oprema biti pravilno tretirani, ove proizvode na kraju radnog veka predajte na odgovarajućem mestu za prikupljanje električne i elektronske opreme za recikliranje. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak u priručniku u vezi sa tim kako da bezbedno uklonite bateriju iz proizvoda. Uklonite bateriju i predajte je na odgovarajućem mestu za prikupljanje potrošenih baterija za recikliranje.

WEEE direktiva

Nikada nemojte da odlažete elektroniku sa kućnim otpadom. Ona mora odvojeno da se reciklira.

Direktiva u vezi sa baterijama

Nikada nemojte da odlažete baterije sa kućnim otpadom. One moraju odvojeno da se recikliraju.